Historie

 MC HOLM transparent                 Huset                  MC HOLM transparent

 

LOGE NR. 67 "M. C. HOLM

I. O. O. F

Grundlagt 1948

 

 

Odd Fellowforeningerne

I 1911 dannedes den første Odd Fellowforening i Nykøbing Mors af boghandler Voetmann og bager-mester Sørensen.

”Sct.Clement” var navnet på foreningen, som opløstes allerede efter et par års forløb. De samme personer sammen med andre, der nu var medlemmer i nr. 42 ”Erik Holst” i Skive, dannede i 1923 foreningen ”M.C.Holm” i Nykøbing Mors.

Ved stiftelsen udtalte formanden:

”Dette navn har haft stor betydning for byen, navnet på en af byens store mænd og velgører, skibsreder Mads Christian Holm”.

 

 

Mads Chr Holm  

Mads Christian Holm

Mads Christian, født 19.oktober 1827 som uægte barn af ”Maren væverpige”, opvoksede i fattige kår, måtte som barn ofte ud at tigge til det daglige brød. Satte sig som mål at klare sig selv i livet, og efter almindelig skolegang kom han i lære som skibstømrer. Efter læretiden og værnepligt arbejdede han på værfter i Aalborg og Helsingør, og her entrede han en bark, der skulle til Boston. Herfra fortsatte hans færd til San Francisco, hvor guldfeberen rasede, men han blev ved sit job som skibsbygger og renove-rede efterladte skuder og fik etableret værft, hvor nu Oakland ligger. Efter få års forløb havde han skabt sig en formue, vendte tilbage til Europa for at besøge verdensudstillingen i Paris i 1855, derfra til København for at uddanne sig på Handelsakademiet.

 

Ved besøg i sin barndomsby blev han hurtig kendt og afholdt på grund af sine donationer til børneasyl, skole og kirke og trængende familier. I Nykøbing arbejdede han med forskellige projekter på skibe, men han endte med at leje et værft i Aabenraa og arbejdede her en tid med henblik på senere at vende tilbage til Amerika. I Aabenraa mødte han hos sin samarbejdspartner kaptajn Bendixen datteren 18-årige Emilie, som han blev gift med i 1861.

I 1862 flyttede ægteparret til København efter at have opgivet planerne med Amerika. Den energiske Mads Christian Holm begyndte nu at interessere sig for dampskibe i jern, fik bygget nogle stykker i Glasgow, hvorefter han fik interesserede til at tegne aktier i hans nystiftede rederi NORDEN, der blev en stor succes. I stedet for at lade skibene bygge i Glasgow, etablerede han et nyt værft i Helsingør – ”Helsingør Jernskibsværft”. I løbet af få år var her beskæftiget over 1000 mand.

M.C.Holm glemte aldrig sin fødeby, hvor han stadig fulgte udviklingen og støttede økonomisk på mange områder. Ved en fest i Håndværkerforeningen udtalte han: ”Nu kunne jeg leve uden at arbejde, men mit valgsprog er: Virk, så er kinden altid rød. Ingen bliver lykkeligere end den, der kan glædes ved at gavne – især at gavne dem, der trænger til hjælp.”

M.C.Holm døde 23. september 1892 og ligger begravet på Kirkegården i Nykøbing.

 

Odd Fellow foreningen M.C. Holm

Odd Fellowforeningen M.C.Holm blev oprettet 2.november 1923 med V. Voetmann som formand, mødesteder i Afholdshotellet og senere Håndværkerforeningen.

Under et møde i København i 1934 traf V. Voetmann en broder K. M. Christensen fra loge nr. 11, denne broder skrev på foranledning af Voetmann logens devise ”M.C.Holm, stolte navn….” På melodien: ”Jyden han er stærk og sej.”

 

Loge nr. 67 M.C. Holm

Medlemsskaren voksede støt og man begyndte at interessere sig for egen ejendom, byggeforeningen ”M.C.Holm” oprettedes i 1943, og man så på mange muligheder, men valgte i 1948 at modtage tilbudet om lejemål i menighedshjemmet i Havnegade, og her havde man til huse ved institueringen af loge nr. 67 ”.M.C.Holm” den 31.oktober 1948.

 

MC HOLM transparent

LOGENS SEGL

 

Viser en due, der sidder på bundtet af stave med de tre ringe over hovedet, om-kranset af logens navn og stiftelsesdag med broderkæden yderst favnende det hele. Duen relaterer til Nykøbings byvåben og til navnet på det gamle Johanniterkloster fra 1370 – Dueholm kloster.

 

M.C. Holm's stiftelsesdag

Loge nr. 67 ”M. C. Holm’s stiftelsesdag startede med kransenedlægning på M. C. Holms og afdøde brødres grave. Efterfølgende højtideligheder blev fulgt af den lokale presse, der bl.a. refererede br. Storsire Knud Nielsen: Vi håber, at arbejdet i denne loge må blive til lykke og velsignelse for jer og jeres by. Til lykke med det smukke sted, hvor jeres arbejde skal foregå. Må den højeste velsigne jert arbejde i det godes tjeneste, så jeres medborgere vil sige: Det var en lykke, at en Odd-fellow loge stiftede sæde i vor by.

Logens første overmester br. Poul A. Andersen takkede alle for arbejdet med at etablere logen og så frem til at vi her måtte få en loge, der vil bygge på ordenens grundsætninger, så mottoet ”Venskab, kærlighed og sandhed” må stå som en lysende fakkel i fremtiden.

 

Logeliv - liv i logen

I 1950 kontaktedes logen af Sct. Clemenskoret, der gennem en årrække havde arrangeret julekoncert i Nykøbing Kirke, et arrangement, man nu foreslog at Odd Fellow logen skulle fortsætte med. De bidrag, der indkom er i årenes løb gået til skjult nød.

En passus i ordenens grundlovs § 10 om begrebet ”hvid” foreslog en broder i vor loge at få slettet. Logen anbefalede enstemmigt, og forslaget blev indsendt til storlogen 23.januar 1953. Først 10 år senere blev andragendet imødekommet og således anerkendt på verdensplan indenfor ordenen.

Traditionen med juletræsfest for brødrenes børn og børnebørn startede i Menighedshjemmets lokaler i 1956 og er ført videre til vor tid. Sådant et arrangement sammen med tilgangen af flere medlemmer bevirkede, at man nu begyndte at se efter muligheder for at erhverve egen ejendom.

Valget faldt på ejendommen ”Vesterled”, Vesterbro 39. Pris 72.000,0 kr., heraf stillede brødrene hver en garanti på 1200 kr. Indflytningen skete 1.oktober 1960 og 2. Okt. foretoges indvielsen af logesalen. –

Det store maleri af M.C.Holm i selskabslokalet blev anskaffet i 1961. Udført som kopi af kunstmaler Mosevang. Originalmaleriet var på Helsingør Jernskibsværft.

Af arrangementer i følgende år kan nævnes nytårsmøderne, - far og søn aftener og familie aftener.

Besøg af vor norske venskabsloge ”Gregorius Dagssønn” fra Skien 24.-26. 0ktober 1966 var vellykket med festloge og særlig dansk-norsk festaften. Året efter var loge nr. 67 ”M.C.Holm” på genvisit i Norge, og et mangeårigt venskabsforhold var hermed etableret.

1967 afholdtes den første sommerfest på ”Kaaruphøj” i Legind med deltagere fra det nordjydske distrikt, 150 deltagere, der oplevede midsommerbål, spidsstegt ”Argentinerlam”, rideopvisning og dans.

Og året efter for første gang forårsfest for ældre, ensomme, syge og invaliderede.

1972 er året, hvor Rebekkaloge nr. 55 ”Dueholm” institueres, og i juli måned gennemføres sammen med denne loge festaften i anledning af Nordisk Venskabsuge i forbindelse med Morsø Festival 1972, som logerne er involveret i sammen med andre foreninger og klubber i Nykøbing Mors.

Samme år ændres tiltaleformen i loge nr. 67 M.C.Holm fra De til du.

Det forestående 25 års jubilæum i 1973 planlægges i en ny arbejdsform. Optakten gives i logesalen, og de videre drøftelse foregår i arbejdsgrupper efter logemødet. 4.august 1973 gentages sommerfesten på ”Kaaruphøj”. Denne gang deltager 250 logebrødre med ledsagere fra hele Skandinavien samt Tyskland. Stort set samme program som tidligere, samme succes.

25 ÅRS JUBILÆUM 31.oktober 1973

 

Om formiddagen kransenedlægning på kirkegården. Kl. 11,00 sammenkomst på byens rådhus hvor logens gave til kommunen, en borgmesterkæde, blev overrakt af br. OM Asger Kramer til borgmester Carl Christensen. Om eftermiddagen reception i logens lokaler for pressen, kommunalbestyrelse, serviceklubber m.fl. – Mange taler, der optaget på bånd er i logens arkiv.

Ordinært logemøde afholdtes om aftenen med deltagelse fra distriktets loger og lejre. Som tak for sit store arbejde for logen gennem alle årene fra stiftelse af Odd Fellowforeningen til denne jubilæumsdag overraktes br. Exm. Poul A. Andersen et krus med logens segl.

3.november 1973 fejredes jubilæet med festloge, hvorunder Rebekkalogen overrakte gaven til jubilaren: En smuk ballot, formet som verdenskuglen. Festaftenen blev afholdt i Strandpavillonen

med stor deltagelse af gæster fra nær og fjern.

 

Hverdag i logen

Om hverdagen i ”Vesterled” efter jubilæet bemærkes køb af orgel i 1974 – pris 7900,00 kr.

18 november 1975 opførte 5 brødre for første gang logespillet ”Smeden”, forfattet af br. C. E. Mortensen, der også stod for instruktionen. Logespillet er opført i mange loger landet over.

Forbindelsen med vor norske venskabsloge nr.24 ”Gregorius Dagssønn” vedligeholdes med stort besøg i Skien 14.-18.maj 1976. Her fik man lejlighed til at deltage i Norges nationaldag den 17.maj.

En afstemning den 5.februar 1980 om udlejning af selskabslokalerne faldt med 17 stemmer mod 13.

I løbet af året var ”Vesterled” blevet renoveret både ud- og indvendigt med stor indsats af såvel brødre som søstre, og i foråret 1985 blev bygningen udvidet med garderobe og toiletbygning. Samtidig blev selskabslokalerne renoveret og udvidet.

Logens særlige love ændres 3.marts 1987.

SOS børnebyerne meddeler 15.sept. 1987 at vi er blevet gudfader til et nyt ”barn” Ajith fra Sri Lanka.

25.september 1994 arrangerede logen en koncert med børn fra Tjernobylområdet i Hviderusland.

Børnene var på ferieophold på Dienesminde i Salling, der fik overskuddet på 15.026,oo kr.

Sommeren 1993 foretoges en gennemgribende renovering af bygningen efter at der 1.april 1993 var gennemført fælleseje mellem logerne nr. 67 M.C.Holm og søsterloge nr. 55 Dueholm. Ved denne lejlighed blev 1.salen totalt ændret så logesalen fremstår i sin nuværende form med mulighed for udvidelse.

 

5o ÅRS JUBILÆUM 31.okt.1998

 

Dagen før, d.30.10.kl. 11,00, indledtes jubilæet med reception i logebygningen med deltagelse af 90 personer, der repræsenterede Morsø Kommune samt byens foreninger, klubber og dele af erhvervslivet samt pressen. Br. om. Ib Hansen talte om logen og ordenen inden han meddelte om logens donationer i anledning af jubilæet: Morsø Pigegarde 15.000,00 kr. og 5000,00 til hver af følgende organisationer – Hjerteforeningen, Scleroseforeningen Afasiforeningen, Evnesvages Vel, Skjult Nød, Sind, O. F’s Hospicefond – i alt 50.000,00 kr. – Derefter var der servering ved et lettere traktement, herunder taler fra flere af gæsterne.

Lørdag d. 31.okt.1998

På selve jubilæumsdagen afholdtes festloge med deltagelse fra distriktets loger, Storsire Hans Pedersen, DDSS Bo Jespersen, nr. 24 ”Gregorius Dagssønn”. – I programmer indgik opførelsen af logespillet ”smeden”.

”Det ottekantede Forsamlingshus” i Ø. Jølby var rammen om den store aften, hvor 118 brødre med gæster fra kl. 18,00 festede med middag, taler, sange, festlige indslag og dans. Atter en uforglemmelig begivenhed i loge nr. 67 ”M.C.Holm”.

 

 

 

 

Teksten er samlet og skrevet af et udvalg af logens brødre

Billedmaterialet på denne side er taget fra logens festskrift i anledning af 50 års jubilæum 1998.